(سازمان منطقه آزاد اروند)

 • سازمان منطقه آزاد اروند
 • دفتر مرکزی: آبادان، بریم سازمان منطقه آزاد اروند
 • تلفن:53264017 و 53264018 و 53267912 (061)
 • دورنگار:53267021 (061)
 • دفتر تهران: تهران خیابان خالد اسلامبولی نبش خیابان 29 پلاک 143
 • تلفن: 88883040 (021)
 • دورنگار:88880900 (021)
 • معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
 • دفتر مرکزی: آبادان، بریم سازمان منطقه آزاد اروند
 • تلفن: 53267010 (061)
 • دورنگار: 53267010 (061)
 • مدیریت جذب منابع و سرمایه گذاری
 • دفتر مرکزی: آبادان، بریم سازمان منطقه آزاد اروند
 • تلفن: 53268281 (061)