ساعات پاسخگویی فقط در روزهای شنبه الی چهارشنبه از 8صبح تا 14 ظهر

کارشناسان سرمایه گذاری

Card image cap
نام و نام خانوادگی:محمود جهانی
رسته شغلی:کارشناس مسئول سیاستها و بازاریابی سرمایه گذاری
jahani@investinarvand.ir
jahani@investinarvand.ir
شماره تماس:09163161467
Card image cap
نام و نام خانوادگی:مرتضی گوشه ای
رسته شغلی:رئیس اداره خدمات سرمایه گذاری
09032130806@investinarvand.ir
09032130806@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130806
Card image cap
نام و نام خانوادگی:نجات بالدی
رسته شغلی:کارشناس طرحهای سرمایه گذاری
09032130817@investinarvand.ir
09032130817@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130817
Card image cap
نام و نام خانوادگی:حسین خداشناس
رسته شغلی:رئیس اداره تسهیل سرمایه گذاری
09032130813@investinarvand.ir
09032130813@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130813
Card image cap
نام و نام خانوادگی:محسن پورخسروانی
رسته شغلی:کارشناس سرمایه گذاری تجاری
09032130814@investinarvand.ir
09032130814@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130814
Card image cap
نام و نام خانوادگی:ایران ناصری مجد
رسته شغلی:کارشناس سرمایه گذاری خارجی
09032130818@investinarvand.ir
09032130818@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130818
Card image cap
نام و نام خانوادگی:محمد ناظمی
رسته شغلی:کارشناس بازاریابی
09032130807@investinarvand.ir
09032130807@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130807
Card image cap
نام و نام خانوادگی:محمد جبوری عباسی
رسته شغلی:کارشناس شهرسازی
09032130821@investinarvand.ir
09032130821@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130821
Card image cap
نام و نام خانوادگی:جواد میرزائی
رسته شغلی:کارشناس اتباع خارجه و ثبت شرکتها
09032130820@investinarvand.ir
09032130820@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130820
Card image cap
نام و نام خانوادگی:یوسف افخمی آبادانی
رسته شغلی:کارشناس حقوقی
09032130815@investinarvand.ir
09032130815@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130815
Card image cap
نام و نام خانوادگی:حسن امیدی منش
رسته شغلی:کارشناس صدور مجوز
09032130810@investinarvand.ir
09032130810@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130810
Card image cap
نام و نام خانوادگی:میعاد آل علی
رسته شغلی:کارشناس صدور مجوز بازرگانی
09032130809@investinarvand.ir
09032130809@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130809
Card image cap
نام و نام خانوادگی:محمد مرادی جانکی
رسته شغلی:کارشناس صدور مجوز فعالیت
09032130811@investinarvand.ir
09032130811@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130811
Card image cap
نام و نام خانوادگی:سنا آقاملاپور
رسته شغلی:کارشناس صدور مجوز تاسیس
09032130812@investinarvand.ir
09032130812@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130812
Card image cap
نام و نام خانوادگی:مسلم جلیلیان
رسته شغلی:کارشناس محیط زیست
09032130816@investinarvand.ir
09032130816@investinarvand.ir
شماره تماس:09032130816