توجه: در این بخش میتوانید چندین سرمایه گذار حقیقی و حقوقی ثبت کنید.
برای ثبت هر شخص حقوقی و حقیقی اطلاعات خواسته شده زیر را تکمیل کرده بر روی ارسال اطلاعات کلیک کنید. این روند را برای تمامی سرمایه گذاران تکرار کنید

افزودن شخص حقیقی

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code